fbpx

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" background_animation="none" css_animation=""][vc_column][vc_column_text]

Ochrana osobných údajov

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o Prevádzkovateľovi

Spoločnosť Snowstav s.r.o. so sídlom: Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad, IČO: 45610843, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23157/P, ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) si Vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, môžu byť najmä zákazníci, hostia, potenciálni hostia (najmä návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov Prevádzkovateľa), zamestnanci Prevádzkovateľa, oprávnené tretie osoby a prípadne ďalšie osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste ich ako dotknutá osoba poskytli Prevádzkovateľovi v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Prevádzkovateľom, alebo ktoré Prevádzkovateľ získal inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.

Medzi osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva patria základné a rozšírené identifikačné údaje dotknutej osoby slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby, informácie o bankovom spojení, korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou a informácie obchodnej a marketingovej povahy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: 

Zákazníci

Fyzická osoba:  meno, priezvisko, adresa bydliska,  telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu

Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu

Požičovňa športových potrieb

Fyzická osoba:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska,  číslo OP

Právnická osoba:  meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo

Kamerový systém

Tvár monitorovanej fyzickej osoby a iné črty osoby, ktoré môžu byť odhalené kamerovým systémom, live kamery monitorujúce zjazdovky

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ. za účelom

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Prevádzkovateľ  neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

Spravovanie kamerového systému

Kamerový systém

Prevádzkovateľ spolu so spoločnosťou Olim.sk s.r.o. spravuje 4 live kamery, ktoré sprostredkúvajú aktuálne zábery zjazdoviek na webovej stránke www.skitelgart.sk. Záznamy z kamier sa neuchovávajú.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
  2. Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických  ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

Právo na nápravu

Právo na vymazanie

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na prenosnosť údajov

Právo  namietať

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Právo odvolať súhlas

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0907 691 680, poslaním e-mailu na adresu: snowstavsro@gmail.com, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje firma bude Prevádzkovateľ uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,  zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Osobné údaje určené na marketingové účely bude Prevádzkovateľ  uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou prípadov, pri ktorých sa na základe príslušných právnych predpisov súhlas nevyžaduje. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. 

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. 

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]