fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

UBYTOVACÍ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY
UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
APARTMÁNY A CHATY SKI TELGÁRT

I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.Tento UBYTOVACÍ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA APARTMÁNY A CHATY SKI TELGÁRT (ďalej „Ubytovací poriadok“) je vypracovaný prevádzkovateľom Snowstav s.r.o  so sídlom Dostojevského 4672/73, PSČ: 058 01 Poprad, IČO: 45 610 843, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: sro, vložka číslo 23157/P., t.č. 0907 691 680, email: snowstavsro@gmail.com (ďalej „Prevádzovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom hotela, apartmánov a chát SKI TELGÁRT a poskytuje  prechodné ubytovanie.

2. Na účely tohto ubytovacieho poriadku majú nižšie uvedené pojmy použité na vyjadrenie textu ubytovacieho poriadku nasledujúci význam:

2.1 „Bankový účet Prevádzkovateľa“ je bankový účet prevádzkovateľa vedený v banke Tatra Banka, číslo bankového účtu (vo formáte IBAN): SK241100 0000 0029 2683 9175

2.2 „Cenník ubytovania“ je cenník ubytovania vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý určuje ceny za ubytovanie v apartmánoch a chatách  a služby s ním spojené poskytované prevádzkovateľom v apartmánoch a chatách. Cenník ubytovania určuje časť obsahu zmluvy.

2.3 „Doba ubytovania“ je doba dohodnutá v zmluve, prípadne doba, ktorá vyplýva z účelu ubytovania v apartmánoch a chatách uvedeného v zmluve, počas ktorej má objednávateľ právo na poskytovanie prechodného ubytovania v apartmánoch a chatách a služieb s ním spojených. Doba ubytovania začína od 14.00 hodiny prvého dňa doby ubytovania a končí o 10.00 hodine v posledný deň doby ubytovania.

2.4 „Apartmány a chaty SKI TELGÁRT“ je ubytovacie zariadenie s názvom APARTMÁNY A CHATY SKI TELGÁRT* s adresami Telgárt 503,Telgárt 118, Telgárt 120 aTelgárt 254, PSČ: 976 73 Telgárt.

2.5 „Apartmánová a chatová izba“ je ubytovací priestor určený na ubytovávanie hostí.

2.6 „Hosť“ je fyzická osoba určená v zmluve, ktorá má podľa zmluvy právo byť ubytovaná v hoteli počas doby ubytovania (ubytovaný).

2.7 „Objednávateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s prevádzkovateľom uzavrela alebo má záujem uzavrieť zmluvu elektronicky (e-mailom alebo online).

2.8 „Občiansky zákonník“ je Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.9 „Zmluva“ je zmluva alebo dohoda o ubytovaní uzavretá medzi objednávateľom v právnom postavení objednávateľa na strane jednej a prevádzkovateľom v právnom postavení ubytovateľa na strane druhej podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka, z ktorej vznikne objednávateľovi právo, aby mu prevádzkovateľ poskytol v hoteli prechodné ubytovanie na dobu ubytovania a služby s ním spojené a povinnosť zaplatiť prevádzkovateľovi za ubytovanie a služby s ním spojené cenu vo výške v lehotách a podľa ďalších podmienok dojednaných v zmluve alebo určených podľa ubytovacieho poriadku a cenníka ubytovania. Zmluvu môže objednávateľ s prevádzkovateľom uzavrieť cez e-mail alebo online cez rezervačné portály písomnou formou.

     II. Predmet Ubytovacieho poriadku

1. Tento Ubytovací poriadok upravuje niektoré podmienky poskytovania prechodného ubytovania v apartmánoch alebo chatách, najmä práva a povinnosti prevádzkovateľa, objednávateľa a hosťa súvisiace s poskytovaním prechodného ubytovania v apartmánoch alebo chatách a určuje tak časť obsahu zmluvy alebo dohody uzavretej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

2. Odchylné dojednania v zmluve alebo dohode majú prednosť pred znením ubytovacieho poriadku.

 III. Poskytovanie ubytovania v apartmánoch a chatách

1. Prevádzkovateľ poskytne v apartmánoch a chatách ubytovanie len hosťovi (t.j. fyzickej osobe, ktorá má podľa zmluvy právo byť ubytovaná v apartmánoch a chatách počas doby ubytovania v nej dohodnutej), ktorý sa pred začatím poskytovania ubytovania v apartmánoch a chatách riadne prihlási na ubytovanie v apartmánoch a chatách telefonicky alebo osobne s prevádzkovateľom.

2. Pri prihlásení sa na ubytovanie v hoteli pred začatím poskytovania ubytovania v apartmánoch a chatách a tiež kedykoľvek počas poskytovania ubytovania v apartmánoch a chatách je hosť povinný umožniť prevádzkovateľovi, poverenému pracovníkovi alebo inému poverenému pracovníkovi prevádzkovateľa, aby overil totožnosť hosťa, a za týmto účelom je hosť povinný predložiť svoj platný doklad totožnosti.

3. Pri prihlásení sa na ubytovanie v apartmánoch a chatách prevádzkovateľ vydá osobne alebo v schránke označenej „Apartmány SKI TELGÁRT prístupový kľúč s číslom apartmánovej alebo chatovej izby vyhradenej hosťovi na ubytovanie.

4. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť hosťovi ubytovanie v apartmánoch a chatách v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami dohodnutými podľa zmluvy alebo dohody. Vo výnimočných prípadoch má prevádzkovateľ právo na základe vlastného rozhodnutia poskytnúť hosťovi v apartmánoch a chatách iné ako dohodnuté ubytovanie alebo vyhradiť hosťovi na ubytovanie inú ako konkrétne dohodnutú apartmánovú alebo chatovú izbu, vždy však v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú porovnateľné alebo lepšie ako má ubytovanie alebo konkrétna apartmánová alebo chatová izba dohodnuté podľa zmluvy alebo dohody.

5. Pri začatí ubytovania v apartmánoch a chatách má objednávateľ právo, aby prevádzkovateľ ubytoval hosťa v ubytovaní alebo v konkrétnej apartmánovej alebo chatovej izbe dohodnutých podľa zmluvy alebo dohody v čase rezervácie od 14.00 hodiny do 20.00 hodiny prvého dňa doby ubytovania dohodnutej podľa zmluvy. V tomto čase rezervácie má prevádzkovateľ povinnosť rezervovať objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu izbu dohodnuté podľa zmluvy alebo dohody, ak sa neskôr nedohodol dlhší čas rezervácie. Po márnom uplynutí času rezervácie podľa predchádzajúcej vety povinnosť prevádzkovateľa rezervovať objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu izbu dohodnuté podľa zmluvy alebo dohody zaniká a prevádzkovateľ má právo naložiť s takýmto ubytovaním alebo konkrétnou izbou iným spôsobom.

8. Po uzavretí zmluvy alebo dohody a tiež po začatí ubytovania v apartmánoch a chatách sa prevádzkovateľ a objednávateľ môžu dohodnúť na predĺžení doby ubytovania; v takom prípade má prevádzkovateľ právo po uplynutí pôvodne dohodnutej doby ubytovania poskytovať hosťovi ubytovanie v inej izbe, než je hotelová izba vyhradená hosťovi pri začatí ubytovania v apartmánoch a chatách, ktorú je hosť povinný v takom prípade uvoľniť najneskôr do 10.00 hod posledného dňa pôvodne dohodnutej doby ubytovania, ak prevádzkovateľ neučí neskorší čas pre jej uvoľnenie alebo ponechanie izby.

IV. Cena za ubytovanie v apartmánoch a chatách a služby s ním spojené a ďalšie platby

1. Za ubytovanie v apartmánoch a chatách a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu určenú podľa cenníka ubytovania platného v čase uzavretia zmluvy alebo dohody.

2. Cenu za ubytovanie v apartmánoch a chatách a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr pri skončení ubytovania. Čo sa týka preddavku, tak preddavok sa musí uhradiť ak prevádzkovateľ požiada objednávateľa o zaplatení do 7 dní. Výšku preddavku určí prevádzkovateľ.

3. Pred uzavretím zmluvy a dohody alebo kedykoľvek po jej uzavretí a pred začatím poskytovania ubytovania v apartmánoch a chatách má prevádzkovateľ právo žiadať od objednávateľa zaplatenie preddavku na cenu za ubytovanie v apartmánoch a chatách a služby s ním spojené vo výške 50 % až 60% (päťdesiat percent až šesťdesiat percent) z celej ceny za ubytovanie v apartmánoch a chatách a služby s ním spojené za dobu ubytovania podľa zmluvy alebo dohody(ďalej „Preddavok“). Preddavok je objednávateľ povinný zaplatiť do 7 dní  po tom, čo ho o jeho zaplatenie prevádzkovateľ požiadal, najneskôr však pred začatím poskytovania ubytovania v apartmánoch a chatách. Ak objednávateľ preddavok riadne a včas nezaplatí, tak prevádzkovateľ má právo od zmluvy alebo dohody odstúpiť alebo odoprieť poskytovanie ubytovania v apartmánoch a chatách až do tej doby, keď bude preddavok zaplatený.

5. Ak sa hosť prihlási na ubytovanie v apartmánoch a chatách po uplynutí prvého dňa doby ubytovania dohodnutej podľa zmluvy alebo sa neprihlási na ubytovanie vôbec, povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu za ubytovanie a za služby s ním spojené za celú dobu užívania dohodnutú podľa zmluvy alebo dohody tým nie je dotknutá a trvá v nezmenenom rozsahu a výške.

6. Ak sa pri zániku práva na ubytovanie v apartmánoch a chatách v dôsledku uplynutia doby ubytovania hosť s prevádzkovateľom (povereným pracovníkom) dohodne na predĺžení času pre splnenie povinnosti hosťa uvoľniť izbu (najviac do 17.00 hod posledného dňa doby ubytovania ak to bude možné), tak prevádzkovateľ má právo na poplatok za predĺženie pobytu:

6.1 vo výške 8,00 € (slovami osem eur) za izbu alebo chatu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť hotelovú izbu do 15.00 hod posledného dňa doby ubytovania ak je to možné,

6.2 vo výške 10,00 € (slovami desať eur) za izbu alebo chatu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť hotelovú izbu do 17.00 hod posledného dňa doby ubytovania, ak je to možné.

7. Ak hosť pri zániku práva na ubytovanie v apartmánoch a chatách z akéhokoľvek dôvodu nevráti prevádzkovateľovi prístupový kľúč pridelený k izbe, prevádzkovateľ má právo žiadať zaplatenie poplatku vo výške 15,00 € (slovami pätnásť eur).

8. Ak pri zániku práva na ubytovanie v apartmánoch a chatách v dôsledku uplynutia doby ubytovania hosť poruší svoju povinnosť uvoľniť izbu v stanovenom čase alebo v predĺženom čase, tak prevádzkovateľ má právo žiadať objednávateľa, aby zaplatil prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie vo včas neuvoľnenej izbe za ďalšiu noc vo výške podľa cenníka ubytovania platného v čase porušenia tejto povinnosti hosťom; povinnosť hosťa uvoľniť izbu tým nie je dotknutá a doba ubytovania dohodnutá podľa zmluvy sa tým nepredlžuje.

9. Ak hosť uvoľní izbu pred uplynutým doby ubytovania, jeho právo na vrátenie peňazí zaniká. V takom prípade je však objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie v hoteli a služby s ním spojené za celú dobu ubytovania dohodnutú podľa zmluvy.

10. Objednávateľ má kedykoľvek právo zrušiť objednanú službu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží prevádzkovateľovi odškodnenie vo forme storno poplatku. Storno poplatok je určený percentuálnou časťou z ceny pobytu v závislosti od času medzi okamihom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Pokiaľ nie je stanovené inak, storno poplatky sú nasledovné:

  • v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 7 dní počas prázdnin, Silvestra, Vianoc, Veľkej noci pred nástupom je storno poplatok 50% z celkovej ceny preddavku
  • v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 7 dní počas letnej (Jún, Júl, August) a zimnej sezóny (December, Január, Február, Marec) do 7 dní pred nástupom je storno poplatok 25% z celkovej ceny preddavku
  • v prípade stornovania  7 a menej dní pred nástupom je storno poplatok 50% z celkovej ceny preddavku

11. Počas sviatkov (Veľká noc, Vianoce a Silvester) sa základná storno lehota predlžuje o 7 kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom pobytu.

12. Cenu za ubytovanie v apartmánoch a chatách a služby s ním spojené a všetky ďalšie platby a poplatky podľa zmluvy a dohody (a teda aj tohto ubytovacieho poriadku a cenníka ubytovania, ktoré určujú časť obsahu zmluvy a dohody), je objednávateľ povinný platiť na bankový účet prevádzkovateľa alebo v hotovosti alebo platobnou kartou v reštaurácia Koliba.

13. Pri objednávke ubytovania v apartmánoch a chatách (a služieb s tým spojených) cez online rezervačný systém na www.skitelgart.sk si vyhradzuje právo zmeny ceny, o čom bude objednávateľ vopred informovaný.

14. Objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.) stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

15. Ak nastane situácia, že poskytovanie služby začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.), tak akceptáciou tohto dokumentu udeľuje objednávateľ výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol o tom (bod 13.) riadne poučený.

V. Ďalšie práva a povinnosti

1. Apartmány a chaty vyhradené hosťovi na ubytovanie a služby s ubytovaním spojené je hosť povinný užívať riadne, čestne a v súlade s dobrými mravmi, v iných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa vykonávať žiadne zmeny.

2. Hosť nesmie vstupovať do priestorov apartmánov a chát, ktoré sú označené zákazom vstupu, alebo sú označené ako priestory určené pre pracovníkov obsluhy alebo slúžia na zabezpečovanie prevádzky a obsluhy apartmánov a chát.

3. Pri začatí ubytovania v apartmánoch a chatách je hosť povinný s náležitou starostlivosťou skontrolovať stav odovzdanej izby alebo chaty vyhradenej mu na ubytovanie a stav a funkčnosť jej vybavenia a oznámiť poverenému pracovníkovi všetky ich prípadné vady, nedostatky alebo poruchy.

4. Hosť má prísne zakázané využívať služby wellness centra (bazén, sauna, jakuzza) v hoteli a chatách pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Hosť, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné, alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne, jakuzze alebo saune môže zhoršiť jeho zdravotný stav alebo ohroziť jeho život, môže využívať služby wellness centa v hoteli a v chate len na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Pri využívaní wellness centa v hoteli alebo chatách je hosť povinný dodržiavať prevádzkový poriadok wellness centra a riadiť sa ním.

5. Akékoľvek poškodenie alebo znehodnotenie izby, priestorov apartmánov alebo chát  alebo ich vybavenie spôsobené hosťom je hosť povinný bezodkladne oznámiť poverenému pracovníkovi.

6. V čase od 22.00 hodiny do 06.00 hodiny je hosť povinný dodržiavať nočný kľud a svojím správaním sa nerušiť ostatných hostí ubytovaných v apartmánoch a chatách.

7. Pred každým opustením izby je hosť v apartmáne a chatách povinný najmä uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť všetky ďalšie spotrebiče, zatvoriť dvere a okná a skontrolovať, či pri opustení apartmánov a chát došlo k správnemu uzamknutiu vstupných dverí izby.

8. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch apartmánov a chát.

9. Do priestorov apartmánu a chát je hosťovi dovolené vodiť zvieratá len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa alebo len ak je to dohodnuté v zmluve.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. O zodpovednosti Prevádzkovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov apartmánov a chát hosťom alebo pre hosťa platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.

2. Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, ak hosť aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy alebo z ubytovacieho poriadku.

3. Vzájomné právne vzťahy prevádzkovateľa, objednávateľa a hosťa vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovania v apartmánoch a chatách, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo dohodou, ubytovacím poriadkom ani cenníkom ubytovania, sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým občianskym zákonníkom.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Ubytovací poriadok zmeniť alebo úplne nahradiť tento Ubytovací poriadok vypracovaním zmeny alebo nového ubytovacieho poriadku ubytovacieho zariadenia APARTMÁNY A CHATY SKI TELGÁRT (ďalej „Nový ubytovací poriadok“). Nový ubytovací poriadok je prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle, na recepcii apartmánového domu prípadne na inom obvyklom mieste skôr, ako nadobudne účinnosť. Novým ubytovacím poriadkom je objednávateľ a hosť viazaný odo dňa jeho účinnosti, nie však skôr, ako sa s ním oboznámil alebo mohol oboznámiť na recepcii hotels, apartmánov a chát, ibaže objednávateľ od zmluvy odstúpi ihneď po tom, ako sa s novým ubytovacím poriadkom oboznámil alebo mohol oboznámiť.

Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vypracovania prevádzkovateľom a účinnosť dňa 01.01.2019.

                                                                                  

V Telgárte, dňa 01.01.2019